Header image (stock image used if left blank)

A picture of two female colleagues working together

Global

Projectmanagement

Content
Content

Driver Trett heeft een gevestigde reputatie op het gebied van de oplevering van projecten in de openbare en de particuliere sector.

Ons geheime ingrediënt is dat we de drie pijlers van projectmanagement (tijd, kosten en kwaliteit) zorgvuldig afstemmen op de individuele eisen van de klant, zowel wat betreft het programma, de prijs-kwaliteitsverhouding, als de ontwerpaspiratie.


Onder projectmanagement verstaan wij het effectief beheren van alle informatie-, ontwerp-, kosten-, programma-, inkoop- en bouwprocessen. Goede organisatie en volledige beheersing van al deze elementen zijn onmisbaar voor de succesvolle oplevering van bouwprojecten.

Efficiënt projectmanagement berust op twee essentiële kwaliteiten: communicatie en organisatie. Onze projectmanagers worden geselecteerd op hun vermogen om beide te combineren. Met behulp van hun persoonlijke, technische en professionele vaardigheden moeten zij kunnen inspelen op elk aspect van de projectoplevering.

De projectmanager heeft de algehele verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het project op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd. Hij blijft tevens verantwoordelijk voor de voortgang gedurende het hele project. Onze aanpak stelt ons in staat projecten te beheersen en op te leveren tegen kostprijs en binnen de programmavereisten, terwijl risico's tot een minimum beperkt blijven, de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijft, en het investeringsrendement wordt gemaximaliseerd. Deze deskundigheid strekt zich uit over alle fasen van de projectontwikkeling, van het vaststellen van de ontwikkelingswaarde en uitvoeren van haalbaarheidsstudies, tot het beheren van de ontwerp-, bouw- en inbedrijfstellingsfasen.

Planningmanagement

Onze planningsspecialisten hebben uiteenlopende achtergronden in de bouw en aanverwante sectoren.

 • Voorbereiding van contract- of baselineplanningen
 • Voorbereiding en herziening van aanbestedingsplanningen
 • Onderzoek en bespreking van contract- en baselineplanningen tot aan de oplevering
 • Opzetten van systemen voor voortgangs- en planningbewaking
 • Proactieve bewaking en ondersteuning
 • Analyseren van en rapporteren over de impact van voortgangs- en voltooiingsgebeurtenissen
 • Voorbereiding van herstel-, mitigatie- en versnellingsplanningen

Kostenbeheer

Driver Trett vindt het van essentieel belang dat alle partijen die invloed hebben op de kosten van de projecten deelnemen aan regelmatige evaluaties, om de kostendoelstellingen te halen, de financiële risico's te identificeren en beheersen, en verantwoordelijkheden op de juiste wijze toe te wijzen.

De projectmanager van Driver Trett zorgt er samen met het quantity surveying-team voor dat alle belanghebbenden deelnemen aan een proces om wijzigingen vast te leggen. Dit omvat de reikwijdte van de ontwerpprincipes, de redenen voor de wijziging, en de bevoegdheid om deze wijziging te accepteren en af te tekenen.

Communicatie speelt een grote rol bij de gedegen verspreiding van informatie over de kosten. Het projectmanagementteam zal dan ook in regelmatige maandelijkse verslagen vastleggen hoe het kostenplan zich ontwikkelt. Deze verslagen bieden een overzicht van het oorspronkelijke kostenplan, de toegestane variaties, wijzigingen en financiële risico's, en prognoses en spreidingen van de uitgaven.

Documentatie

Driver Trett implementeert een rigoureuze documentcontroleprocedure om ervoor te zorgen dat het personeel dat toegang tot de projectdocumenten nodig heeft, beschikt over de meest recente revisies, en van het documentcontroleproces op de hoogte is.

Alle procedures die worden gevolgd zijn in overeenstemming met ons kwaliteitsbeheersysteem en de relevante internationale normen. De projectmanager is verantwoordelijk voor de controle van alle contractdocumentatie, en voor de beoordeling van alle andere informatie die nodig is om het project af te ronden.

De procedures en methodologie worden toegespitst op het betreffende project, en hangen af van de organisatorische eisen van de klant en de reeds aangestelde consultants.

Inkoop

Het kiezen van de juiste aannemer is een kritiek element in elk project. Er moet rekening worden gehouden met technische deskundigheid, beschikbare middelen en leidinggevend personeel, plaatselijke reputatie, en financiële draagkracht. Wij voeren een streng voorselectieproces uit om de juiste aannemers te vinden voor elk project, en bieden gedegen nazorg na gunning van de aanbesteding, om na te gaan of is voldaan aan de gestelde verwachtingen.

Contractadministratie

Contractadministratie is een integraal onderdeel van ons projectmanagement, en biedt onze klanten een bepaalde rol bij het beheren en administreren van het bouwcontract.

De ruime kennis en ervaring met contractbeheer die wij in huis hebben, is opgedaan in alle verschillende sectoren en bij een zeer breed scala aan opdrachtgevers. Hierdoor beschikken onze projectmanagers over de vaardigheden om contracten professioneel te beheren en op te leveren, te anticiperen op risico's en deze te vermijden, en tegelijkertijd belangrijke mijlpalen en doelstellingen te halen. De volgende mechanismen kunnen worden toegepast om een betrouwbare dienst voor contractbeheer tot stand te brengen:

 • Algemeen contractbeheer
 • Beheer van de vergaderingen en verslagen
 • Financieel beheer en financiële certificering
 • Beheer van variaties via een wijzigingsbeheerprocedure
 • Planningtoezicht en evaluatie van de termijnverlengingen
 • Evaluatie en inbedrijfstelling voorafgaand aan oplevering
 • Beheersystemen voor overdracht, aansprakelijkheid voor gebreken, en onderhoudstermijnen
 • Workshops over opgedane ervaringen

Kwaliteit

In het beheersplan worden verschillende formele procedures voor kwaliteitsbeheer opgenomen. U kunt een breed scala aan procedures selecteren, van indiening van monsters en inspecties ter plaatse tot certificering van projecten.

De projectmanager neemt ook het kwaliteitsplan van de aannemer grondig door, om zich ervan te vergewissen dat het volledig is, en relevant voor de voorgestelde werkzaamheden. Daarnaast kan hij ook eventuele aanvullende eisen voor het plan opstellen.

Het toezicht op de kwaliteit en op de naleving van de tekeningen en de specificaties in het bestek, is een doorlopende exercitie, die de projectmanager op passende wijze laat uitvoeren door de bevoegde consultants.

HSE

Vanaf het begin past de projectmanager strenge HSE-procedures toe, en neemt een 'nultolerantie'-standpunt in ten aanzien van mogelijke problemen.

Half width content (used for Videos/iframes)
Half width content (used for Videos/iframes)
Content

Meer weten over wat we doen en wat we hebben gedaan?

Neem contact met ons op

Grey box content (next page link used if left blank)